image banner
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

Trong năm 2023, tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều thành tựu đáng kể trên các mặt lĩnh vực công tác. 

- Về tổ chức bộ máy, đã tham mưu ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 08 Sở và 11 đơn vị trực thuộc Sở; quyết định sáp nhập, đổi tên các Trung tâm thuộc Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương Sắp xếp mô hình Nhà thiếu nhi cấp huyện; thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Đối với lĩnh vực biên chế, đã tham mưu UBND tỉnh giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2002/NĐ-CP ngày 30/12/2022 cho từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2023; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương; triển khai xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026.

anh tin bai

- Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức , tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình. Trong năm đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2023, đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và 20 vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND cấp huyện; tổ chức thành công kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giảng viên chính; kỳ thi tuyển công chức; kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp; Công tác tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển được thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch theo quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều thành tích tích cực, đáp ứng yêu cầu cơ bản trong việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với quy hoạch cán bộ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025; sơ kết Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2023, đã cử 257 công chức, viên chức đi học các lớp nghiên cứu sinh, sau đại học, đại học; tổ chức và phối hợp tổ chức 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho gần 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

- Công tác xây dựng chính quyền, thực hiện tham mưu đảm bảo hiệu lực, hiệu quả theo quy định; giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung đối với 07 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (miễn nhiệm 03 trường hợp và bầu bổ sung 04 trường hợp); phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với 06 trường hợp.

- Công tác cải cách hành chính, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đã tham mưu ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, qua đó đã tổ chức đoàn kiểm tra đối với 12 đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước về thanh niên được triển khai kịp thời, hiệu quả, đã tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2023 với Chủ đề “Thanh niên với khởi nghiệp, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương”, có hơn 350 đại biểu và thanh niên tham dự; đồng thời, giải quyết chế độ cho lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến cho 10 trường hợp hưởng chế độ một lần.

- Về địa giới hành chính, đã tham mưu trình Chính phủ về Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025.

- Về công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương để ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; Nội dung thi đua, khen thưởng bám sát, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng khen thưởng đối với khu vực ngoài quốc doanh, tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2023 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; tham mưu ban hành Kế hoạch số 1357/KH-UBND ngày 28/3/2023 về phát động Phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023”; Kế hoạch số 1930/KH-UBND ngày 20/4/2023 phát động phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn tỉnh ...

- Công tác Văn thư – Lưu trữ đã và đang được triển khai tích cực, việc sắp xếp, chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được thực hiện khoa học và theo kế hoạch; thu thập tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử đúng thành phần theo quy định. Năm 2023, đã tham mưu Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; thẩm định và phê duyệt Đề cương chỉnh lý tài liệu lưu trữ đối với 24 cơ quan, đơn vị; mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của 07 cơ quan, đơn vị; thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị hủy cho 11 cơ quan. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị triển lãm trưng bày, công bố tài liệu lưu trữ “Từ Bình An xưa đến Bình Dương nay qua tài liệu lưu trữ”.

- Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo, cho chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo (309 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, cấp xã; và hơn 400 chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh). Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các nhu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo; duy trì gặp gỡ, đối thoại với các tổ chức tôn giáo; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tổ chức các đoàn thăm, động viên, chức mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo nhân dịp lễ tết cổ truyền, các lễ trọng của các tôn giáo, qua đó tạo sự gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền.

- Công tác rà soát thủ tục hành chính,  triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất nâng mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến (trực tuyến toàn trình: 25 TTHC (đạt 28.4%/tổng số TTHC), tăng 15 TTHC và tăng 17.04%; trực tuyến một phần: 36 TTHC (đạt 40.9%/tổng số TTHC), tăng 17 TTHC và tăng 19.31%; cung cấp thông tin trực tuyến: 27 TTHC (đạt 30.67%/tổng số TTHC), giảm 32 TTHC và giảm 36.37% so với trước đây); số hóa kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở (đến nay đạt 100%)...; triển khai, cập nhật hoàn chỉnh dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về án bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong năm 2023:
- 16/69 CB,CC (23.1%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- 52/69 CB,CC (75.4%) hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- 01/69 CB,CC (1.5%) không hoàn thành nhiệm vụ;

* Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm 2023:
- 67/69 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (97.1%);
- 13/69 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (18.9%);
- 09/09 tập thể thuộc Sở (100%) được công nhận “TTLĐ tiên tiến” (100%);
- 01/09 tập thể “TTLĐ tiên tiến” thuộc Sở được đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “TTLĐ xuất sắc” (Phòng XDCQ-CCHC-CTTN) (11%)
- 01/09 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (Văn phòng Sở) (11%); Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 08 cá nhân.
- Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 59 cán bộ, công chức.

anh tin bai

Các công chức, viên chức có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đánh giá chung

Những kết quả đạt được
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã được lãnh đạo Sở quan tâm, triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục được phát huy tốt, thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo và gương mẫu. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành luôn quan tâm, chú ý đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, kỷ cương, kỷ luật. Các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc đã bám sát quy chế làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện gắn với việc triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, qua đó nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào thực tiễn đời sống.

Những khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ còn những khó khăn như: Năm 2023, công việc của ngành Nội vụ phát sinh nhiều, nhất là tham mưu xây dựng các chính sách lớn, trong khi đó biên chế có hạn, do vậy áp lực công việc lớn, cũng phần nào ảnh hưởng công tác.

Thông qua Hội nghị, Sở Nội vụ cũng đã đề ra  một số chỉ tiêu thi đua, khen thưởng phấn đấu đạt được trong năm 2024 như sau:

Về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ
+ Phấn đấu có : 20% CC,VC được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
+ Có 80% CC,VC được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
+ Không có CC,VC được xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đăng ký danh hiệu thi đua

* Tập thể:
+ 09/09 tập thể thuộc Sở được công nhận danh hiệu “TTLĐ tiên tiến”;
+ 02/09 TTLĐ tiên tiến được công nhận danh hiệu “TTLĐ xuất sắc”.

* Cá nhân:
+ Lao động tiên tiến: 69/69 cá nhân (100 % CB,CC,VC);
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 11/69 cá nhân LĐTT (chiếm 15,9 %);
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 02/11 CSTĐ cấp cơ sở (chiếm 18,18 %).

Đăng ký hình thức khen thưởng

* Tập thể:
+ Tập thể Sở Nội vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, được Khối Thi đua Nội chính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
+ 02/09 tập thể thuộc Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

* Cá nhân:
+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 12/69 cá nhân LĐTT (17,39 %);
+ Giấy khen của Giám đốc Sở: 57/69 cá nhân LĐTT (82,60 %).

Về hình thức khen thưởng đột xuất chuyên đề, phong trào

* Qua tổng kết Đợt thi đua đặc biệt Chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng 8 - Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống ngành Nội vụ, dự kiến Giám đốc Sở Nội vụ sẽ tặng Giấy khen cho 7/9 tập thể và 15 cá nhân thuộc Sở và 09 cá nhân thuộc các phòng Nội vụ.

* Khen thưởng phong trào: Qua tổng kết các phong trào thi đua của chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể, tùy theo thành tích sẽ đề nghị khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc tiêu biểu cho phong trào.

Về công tác đoàn thể

Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau:
- 100% đoàn viên công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- 04/04 (100%) Tổ công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt đơn vị văn hóa, đạt danh hiệu “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.
- 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa;
- 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu nữ 2 giỏi;
- Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể CĐCS Sở Nội vụ và 03 cá nhân.
- Công đoàn cơ sở tặng Giấy khen cho 01 tập thể Tổ Công đoàn và 12 cá nhân.

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0