image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 107

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng)

máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 1827/STC-QLGCS ngày 10/6/2024 của Sở Tài chính về việc ý kiến về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác thi đua khen thưởng cho Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND).

 Điều 2. Căn cứ, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này, Văn phòng lập Kế hoạch và dự toán ngân sách để được trang bị và thực hiện việc mua sắm theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Thi đua – Khen thưởng, Trưởng các phòng ban thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định 313 ngày 12/06/2024

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0