image banner
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Lượt xem: 2354
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; quản lý biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong đơn vị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Ngày 31/5/2024, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-ĐTTTr về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; quản lý biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong đơn vị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Nội vụ thông báo kết luận thanh tra như sau:

I. NỘI DUNG THANH TRA

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; quản lý biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong đơn vị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thủ Dầu Một (sau đây viết tắc là Trường).

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Ưu điểm

Nhìn chung, việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; quản lý biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong đơn vị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng của Trường được thực hiện cơ bản phù hợp với các quy định hiện hành. Nhưng bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế và thiếu sót nhất định.

2. Một số hạn chế, thiếu sót

2.1. Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế viên chức

2.1.1. Về tổ chức bộ máy: Việc Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường ban hành Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường là chưa phù hợp với thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; đồng thời, đơn vị không thực hiện đầy đủ quy trình thực hiện việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc và trực thuộc Trường theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP, chỉ căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng trường, không có Đề án và Biên bản biểu quyết của thành viên Hội đồng trường (riêng việc thành lập Trung tâm GDQP và AN, Trung tâm Tư vấn Trung hòa Carbon có Tờ trình, biên bản họp lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng trường).

2.1.2. Về quản lý biên chế viên chức

Từ năm 2021 - 2023, Trường đã thu hút 11 trường hợp, bao gồm 09 tiến sĩ và 02 tiến sĩ - giảng viên chính. Đến nay, có 01 trường hợp thôi việc nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo quy định. Trường đã ban hành quyết định bồi thường kinh phí thu hút và cá nhân đã nộp đủ số tiền phải đền bù. Tuy nhiên, Trường không thực hiện các trình tự, thủ tục  về bồi thường, là chưa đảm bảo theo hướng dẫn tại công văn số 679/SNV-ĐTTTr ngày 27/4/2022 của Sở Nội vụ.

2.2. Số lượng người làm việc trong đơn vị, việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ

2.2.1. Về hợp đồng làm việc

Về ký kết hợp đồng làm việc: Đối với viên chức đã qua tuyển dụng, Hiệu trưởng Trường đã ký kết hợp đồng làm việc theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Đối với hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ chưa qua tuyển dụng thì Trường đang thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn; cụ thể là ký hợp đồng làm việc theo từng năm và ký nhiều hơn 02 lần. Việc Trường ký nhiều hơn 02 lần là không đúng quy định tại Điều 20 Bộ Luật Lao động năm 2019.

2.2.2. Về thang bảng lương

- Hiện nay, viên chức và người lao động Trường Đại học Thủ Dầu Một đang áp dụng 02 thang bảng lương: lương theo vị trí việc làm và lương theo hệ số.

- Bảng lương theo vị trí việc làm do Chủ tịch Hội đồng trường ban hành. Tuy nhiên, thang bảng lương này không có biên độ tăng lương là không đúng quy định theo hướng dẫn xây dựng thang bảng lương tại công văn số 1239/SNV-CCVC ngày 07/9/2020 của Sở Nội vụ.

+ Bảng lương theo vị trí việc làm chưa làm rõ sự khác nhau giữa viên chức hành chính (đã qua tuyển dụng) và vị trí việc làm là nhân viên (bao gồm viên chức đã qua tuyển dụng làm tại vị trí nhân viên).

+ Có một số trường hợp lương theo vị trí việc làm thấp hơn mức lương hiện hưởng theo hệ số, thì được hưởng lương theo hệ số lương hiện hưởng; đảm bảo quyền lợi cho viên chức theo quy định pháp luật về chế độ tiền lương.

Ngoài các trường hợp hưởng lương theo Bảng lương vị trí việc làm, Trường còn thực hiện lương khoán đối với các trường hợp. Mức lương từ 4 triệu đến 30 triệu trên cơ sở thỏa thuận, không áp dụng bảng lương vị trí việc làm, không đóng bảo hiểm xã hội, là chưa thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với lao động hợp đồng và không đảm bảo các chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Các trường hợp Hợp đồng lao động hưởng lương khoán, Trường không xác định cơ sở cho hưởng lương mà căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, dẫn đến không cân đối và đồng nhất khi áp dụng.

2.2.3. Về phù hợp giữa chuyên môn và Vị trí việc làm; về vị trí việc làm, ngạch/chức danh nghề nghiệp, lương

Qua kiểm tra, hầu hết trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức và người lao động cơ bản phù hợp với vị trí việc làm. Tuy nhiên, vẫn có một số vị trí chưa phù hợp, cụ thể:

- Một số trường hợp ngạch/chức danh nghề nghiệp chưa phù hợp với vị trí việc làm

- Một số trường hợp lương không phù hợp với vị trí việc làm và ngạch/chức danh nghề nghiệp hiện hưởng.

Theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTr(TC) ngày 07/12/2020 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung mức thu nhập đối với từng vị trí việc làm của Trường, quy định vị trí việc làm nhân viên gồm “nhân viên thư viện thuộc Trung tâm học liệu, nhân viên cơ sở vật chất, quảng trị thiết bị thuộc phòng cơ sở vật chất; nhân viên phòng thí nghiệm thuộc Viện phát triển ứng dụng; nhân viên kỷ thuật phòng máy thuộc Trung tâm công nghệ thông tin”. Quy định này là chưa phù hợp với Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Đồng thời, theo bảng lương vị trí việc làm của Trường được ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTr(TC) ngày 07/12/2020 thì lương áp dụng cho vị trí việc làm viên chức hành chính có trình độ Đại học là 10 triệu/tháng; Lương áp dụng cho vị trí việc làm nhân viên có trình độ Đại học là 9 triệu/tháng. Như vậy, việc xếp vị trí việc làm không phù hợp mã ngạch làm ảnh hưởng đến quyền lợi về lương của viên chức trường.

2.3.  Việc thực hiện các quy định về xây dựng đề án vị trí việc làm

- Việc Chủ tịch Hội đồng trường ban hành Quyết định số 201/QĐ-HĐTr(TC) ngày 29/12/2021 là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học năm 2012 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018). Ngoài ra, Quyết định số 201/QĐ-HĐTr(TC) ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng trường chỉ mới thể hiện danh mục vị trí việc làm mà chưa thể hiện số lượng người làm việc tại từng vị trí, là chưa đảm bảo nội dung phê duyệt vị trí việc làm, số lượng người làm việc tại đơn vị theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, chưa có cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động tại đơn vị.  

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, từ cuối năm 2023, Trường đã tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm và trình Hội đồng trường ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐTr ngày 06/02/2024 về việc ban hành Danh mục vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm. Tuy nhiên, Trường vẫn chưa ban hành cụ thể số lượng người làm việc tại đơn vị.

- Trong giai đoạn thanh tra, Trường đã quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Trường, tuy nhiên Hội đồng trường chưa kịp thời điều chỉnh Quyết định phê duyệt vị trí việc làm khi thay đổi cơ cấu tổ chức là chưa đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

2.4. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng

- Từ năm 2021 - 2023, hàng năm, Trường đều có báo cáo kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trong năm và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm chưa thông qua Hội đồng trường theo quy định.

- Trường ban hành Quyết định số 770/QĐ-ĐHTDM ngày 23/6/2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, một số quy định (quy định về điều kiện được giảm chi phí đền bù; thời hạn trả và thu hồi chi phí đền bù,…) không còn phù hợp với các quy định tại các Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Về đền bù chi phí đào tạo:

Từ năm 2021 - 2023, có 09 trường hợp đi học phải đền bù chi phí đào tạo, trong đó có 04 trường hợp đi học theo Đề án 911 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí; 05 trường hợp do Trường ban hành quyết định cử đi đào tạo và cấp kinh phí. Đối với 04 trường hợp do Bộ cấp kinh phí, Trường đã làm thủ tục báo cáo Bộ GD và ĐT và thực hiện việc thu hồi theo yêu cầu của Bộ (thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo, ban hành quyết định thu hồi chi phí đào tạo và chi phí hỗ trợ học ở nước ngoài) và có báo cáo về Bộ GD và ĐT sau khi ban hành quyết định đền bù chi phí đào tạo. Đến nay, chỉ có 01 trường hợp đã đền bù một phần kinh phí đào tạo (ông Trần Thanh Trác), 03 trường hợp còn lại chưa bồi hoàn. Đối với 05 trường hợp do trường cử đi học, Trường cũng đã ban hành quyết định bồi thường kinh phí đào tạo và tất cả 05 người đã hoàn thành việc bồi hoàn. Tuy nhiên, việc thực hiện bồi hoàn chi phí đào tạo đối với 05 trường hợp này không thành lập Hội đồng để xét đền bù là chưa đúng với quy định tại Điều 10 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2.5. Việc thực hiện các quy định của pháp luât về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý

2.5.1. Công tác quy hoạch của đơn vị

Trong thời kỳ thanh tra, Trường chỉ thực hiện quy hoạch các chức danh chủ chốt của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhưng không triển khai công tác quy hoạch cấp phòng, khoa là không đúng quy định về công tác quy hoạch của trung ương và địa phương.

2.5.2. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Trong giai đoạn thanh tra (2021, 2022, 2023), do không có quy hoạch cấp phòng, khoa nên Trường không thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định mà chỉ thực hiện phân công giữ chức vụ.

- Trường không xác định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của Trung ương, địa phương nhưng cũng không ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hay quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường là không đúng quy định theo Điều 44 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

- Các trường hợp phân công giữ chức vụ không đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, không dựa trên quy hoạch, tuy nhiên vẫn giữ chức danh, chức vụ chính thức của Trường, là không đúng đối tượng áp dụng.

2.6. Công tác thi đua – khen thưởng

2.6.1. Về sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học

- Trường thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhưng chưa thành lập Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở và Hội đồng xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở, là chưa thực hiện theo quy định tại Quyết định 1449/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh.

- Hàng năm Trường xét công nhận sáng kiến cơ sở để làm cơ sở xét khen thưởng nhưng chưa ban hành Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở, là chưa thực hiện theo quy định của Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh. Chỉ ban hành danh sách công nhận chung cho cả trường.

2.6.2. Công tác khen thưởng

Từ 2021, Trường không đề nghị khen cấp nhà nước do quá trình tổng kết năm học sau thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét trình khen thưởng.

2.6.2. Phong trào thi đua yêu nước

- Trường không tham gia trong phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, không có kế hoạch triển khai tổ chức các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Trường không có kế hoạch phát động các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị.Tuy nhiên, Trường có lồng ghép tham gia các phong trào của công đoàn phát động như: Phong trào “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, Các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”,...và các phong trào của Đoàn Thanh niên và các cuộc thi về Tìm hiểu về Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi; Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên; Các cuộc thi về học thuật, chuyên ngành của sinh viên; Hội thao sinh viên TDMU; Các cuộc thi liên quan về nghệ thuật, văn hóa,..

2.6.3. Công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng: có thực hiện lưu trữ hồ sơ giấy nhưng chưa số hóa hồ sơ khen thưởng.

III. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ

Từ những kết luận nêu trên, đề nghị Trường thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên. Ngoài ra, còn thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với công tác tổ chức bộ máy

- Thực hiện công tác thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học năm 2012 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

- Hoàn chỉnh và trình Hội đồng trường thông qua trước khi Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường làm cơ sở tuyển dụng, bố trí sử dụng, đánh giá viên chức, người lao động tại đơn vị theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

2. Đối với công tác cán bộ

2.1. Công tác quy hoạch

Khẩn trương triển khai công tác quy hoạch cấp phòng nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 trình Hội đồng trường phê duyệt, làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2.2. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

- Thực hiện công tác quy hoạch đúng quy định của Trung ương và địa phương. - Chấm dứt việc bổ nhiệm không đúng quy định. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải căn cứ quy hoạch, tuân thủ trình tự, thủ tục, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và thành phần hồ sơ theo quy định của Trung ương và địa phương.

- Thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm bằng hình thức phân công lãnh đạo, quản lý Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm giữ chức vụ không đúng trình tự thủ tục theo quy định.

2.3. Công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động

- Hoàn thiện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định rõ số lượng người làm việc, bảng mô tả vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng viên chức trong thời gian tới.

- Thực hiện đúng quy định về ký kết hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Sửa đổi Quyết định số 31/QĐ-HĐTr(TC) ngày 07/12/2020 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung mức thu nhập đối với từng vị trí việc làm của Trường cho phù hợp với Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

- Ký kết hợp đồng lao động và chi trả lương cho người lao động đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động, các văn bản có liên quan và Công văn số 1239/SNV- CCVC ngày 07/9/2020 của Sở Nội vụ, Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 30/6/2022 của Sở Nội vụ. Đảm bảo thang bảng lương phản ánh đầy đủ các yếu tố về trình độ chuyên môn, thâm niên công tác, mức độ phức tạp của từng vị trí việc làm; trong đó, làm rõ sự khác nhau giữa viễn chức đã qua tuyển dụng và người lao động (đối với vị trí việc làm là nhân viên). Đảm bảo lương phù hợp vị trí việc làm và ngạch/chức danh nghề nghiệp.

- Xem xét chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp và bố trí viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

3. Về công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi thu hồi chế độ thu hút đối với các trường hợp thực hiện không đúng các cam kết về nghĩa vụ của người được thu hút theo hướng dẫn tại công văn số 679/SNV-ĐTTTr ngày 27/4/2022 của Sở Nội vụ.

- Để Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động hàng năm của đơn vị thực hiện hiệu quả, đảm bảo về kinh phí, đề nghị Trường thông qua Hội đồng Trường xem xét, quyết định trước khi ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các trường hợp phải đền bù kinh phí đào tạo (đi học theo Đề án 911 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí) đến nay đã hết thời hạn phải đền bù theo quyết định của Trường để tiếp tục có biện pháp thu hồi kinh phí đào tạo theo quy định.

- Đối với các trường hợp viên chức của trường phải đền bù chi phí đào tạo, đề nghị Trường trước khi ban hành quyết định đền bù phải thành lập Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo để xem xét theo quy định Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức mới để thay thế Quyết định số 770/QĐ-ĐHTDM ngày 23/6/2015 trường đang áp dụng cho phù hợp với các văn bản hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

- Trường ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các phong trào thi đua do tỉnh phát động và chủ động có kế hoạch phát động các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị. Ngoài ra do đây là đơn vị lớn nên ngoài hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động phải tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong sinh viên và đội ngũ giảng viên để làm tiền đề phát động các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, làm cơ sở xét khen thưởng và tôn vinh. Hằng năm có báo cáo sơ, tổng kết các phong trào để rút kinh nghiệm và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trên toàn tỉnh, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới cho các đơn vị khác học tập.

- Công tác khen thưởng cần tập trung rà soát tập thể, cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn xét đề nghị khen thưởng các cấp theo quy định. Đảm bảo công tác khen thưởng công bằng, khách quan, đúng đối tượng, tạo động lực cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động phấn đấu trong công tác.

- Tăng cường công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị làm cơ sở tuyên dương và giới thiệu, nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở, Hội đồng xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở theo quy định tại Quyết định 1449/QD-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh để làm cơ sở xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Ban hành Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở theo mẫu quy định tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh. Qua đó làm cơ sở đề nghị thi công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh để làm cơ sở xét khen cao.

- Đề nghị trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, số hóa hồ sơ thi đua khen thưởng đáp ứng tình hình mới và xây dựng cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng trong đơn vị.

Trên đây là Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức bộ máy của đơn vị; quản lý biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm việc trong đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức trong đơn vị; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đề nghị Trường thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận nêu trên./.

Văn bản đính kèm: TBKL_14_ĐTTr.PDF

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0