Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Văn bản theo dõi

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 4345/QĐ-UBND 29/12/2014 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015 Tải về
2 85/2014/NĐ-CP 10/09/2014 Chính phủ Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương, Mẫu bằng, Khung, Hộp, Cờ của các hình thức khen thưởng và Danh hiệu thi đua, quản lý, cấp phất, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Tải về
3 07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 Tải về
4 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Tải về
5 14/2014/TT-BTP 15/05/2014 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 13/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tải về
6 39/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Tải về
7 15/2013/QĐ-UBND 30/05/2013 UBND tỉnh Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
8 59/2012/NĐ-CP 23/07/2012 Chính phủ Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tải về
9 43/2011/QĐ-UBND 17/10/2011 UBND tỉnh Ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về