Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Giới thiệu

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ theo

Ngày 23/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bình Dương.


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2144300