Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 10/12/2018 | 15:05:39 GMT+7
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

          Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một (TDM), các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức Hội báo cáo các nội dung sau:

          1. Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

          - Kết quả đạt được:

          + Về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018;

          + Kết quả chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2018 đã xây dựng.

          - Đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018: Nội dung đánh giá cần phân tích rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; nêu rõ các trường hợp không chấp hành quyết định cử đi học, không hoàn thành khóa học, bỏ học không có lý do chính đáng, không được cấp văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ tốt nghiệp; các trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo (nếu có); kinh phí thực hiện.

          - Những đề xuất, kiến nghị.

          - Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 theo các biểu mẫu: BM- 7/ĐT, BM- 8/ĐT, BM- 9/ĐT, BM- 10/ĐT, BM- 15/ĐT. (tải các biểu mẫu tại đây)

          * Khi tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cần lưu ý:

          - Chỉ báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mới trong năm 2018; không báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng những năm trước đó và đang tiếp tục học trong năm 2018.

          - Các ngành y tế, giáo dục - đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TDM và các ngành chủ quản khác có đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo ngành mình trước khi gửi về Sở Nội vụ (Báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TDM cần tổng hợp đầy đủ kết quả đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý gồm Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên).

Trên cơ sở đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng và phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao cuối năm đối các trường hợp vi phạm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng đã nêu ở trên.

          2. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

          - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo các biểu mẫu: BM - 11/ĐT, BM - 12/ĐT, BM - 13/ĐT BM - 14/ĐT, BM- 16/ĐT.

          - Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ở nước ngoài) cần lưu ý:

          + Căn cứ vào các chương trình, đề án của trung ương, tỉnh (nếu có); chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số lượng biên chế và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm; khả năng bố trí kinh phí của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Rà soát, thống kê các trường hợp còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định để đưa vào kế hoạch cử đi bồi dưỡng đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5249/UBND-NC ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 là căn cứ để các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo phân cấp cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, ngoài các biểu mẫu theo quy định, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với các lớp đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc làm, bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm. Sở Nội vụ sẽ không tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Báo cáo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố TDM, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức Hội gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2018 để tổng hợp báo cáo về Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị có thể gửi trước dưới hình thức văn bản điện tử theo địa chỉ email: hanhnv@binhduong.gov.vn.

         Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố TDM quan tâm chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn quy định./.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng truy cập 1693630