Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tin tức sự kiện
Thứ hai, 21/11/2016 | 10:27:38 GMT+7
Kế hoạch biên chế công chức, sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác năm 2017
Tập tin đính kèm:

Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có phiên họp lần thứ 4 thông qua nhiều tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ III, trong đó có nội dung về tổng biên chế công chức, sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2017.

1. Về biên chế công chức

Năm 2016, tổng số biên chế công chức của tỉnh được giao là 2.629 chỉ tiêu, gồm 1.951 biên chế Trung ương giao theo Quyết định số 1800/QĐ-BNV ngày 30/11/2015 của Bộ Nội vụ và 678 chỉ tiêu địa phương. 

Ngày 25/10/2016, Bộ Nội vụ có Quyết định số 3925/QĐ-BNV giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2017 cho tỉnh Bình Dương là 1.921 biên chế, giảm 30 chỉ tiêu so với năm 2016. 

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Đề án tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2015-2021, Ủy ban nhân tỉnh xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2017 là 2.582 chỉ tiêu, gồm 1.921 biên chế và 661 chỉ tiêu địa phương, giảm 47 chỉ tiêu so với năm 2015, đạt tỷ lệ 1,78% (Tỷ lệ này đảm bảo thực hiện đúng với Đề án tinh giảm của tỉnh là hàng năm thực hiện tinh giản biên chế từ 1,5 - 2% để đến năm 2021 đạt tỷ lệ tối thiểu bằng 10% biên chế được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2015).

2. Về Biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác

- Biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao năm 2016 là 593 biên chế. 

- Biên chế Sự nghiệp khác năm 2016 là 1.088 biên chế.

Kế hoạch biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác năm 2017 được xây dựng trên cơ sở thực hiện Đề án tinh giản biên chế của tỉnh, tập trung chuyển đổi cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, không giao biên chế cho các đơn vị đã chuyển sang thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính. Cụ thể:

- Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao: 306 biên chế, giảm 287 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 48,39%. 

- Sự nghiệp khác: 928 biên chế, giảm 160 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 14,7%.

Với tinh thần tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ III thông qua Kế hoạch biên chế công chức, sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác năm 2017.

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 1693495